TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 41-KH/TU của Tỉnh ủy Kiên Giang

(08:22 | 12/07/2022)

Chỉ số PAR INDEX của tỉnh qua các năm: hạng 48 (năm 2012), hạng 33 (năm 2013), hạng 26 (năm 2014), hạng 50 (năm 2015), hạng 46 (năm 2016), hạng 47 (năm 2017), hạng 45 (năm 2018), hạng 54 (năm 2019), hạng 61 (năm 2020) và năm 2021 hạng 63 và xếp ở nhóm C (phân theo 03 nhóm: nhóm A đạt từ 90% trở lên; nhóm B đạt từ 80% - dưới 90% và nhóm C đạt từ 70% - dưới 80%).
 


Ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) chủ trì Hội nghị


Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 12-01-2022 của Tỉnh ủy thì các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt; căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thứ nhất, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính
- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định công tác cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, do vậy phải tập trung chỉ đạo để đạt hiệu quả cao nhất. Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm” vì lợi ích chung trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tích cực nghiên cứu vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính theo thẩm quyền, thực hiện thí điểm và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay.
- Xác định cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan hành chính các cấp và là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua hàng năm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiêu cực, tham nhũng và các hành vi vi phạm khác theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Chú trọng đổi mới tư duy, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 
- Tăng cường đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp, người lao động, nhân dân,... để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc. 
Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính; phát huy vai trò Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia giám sát cải cách hành chính
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sự đồng thuận xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính.
- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân đối với công tác cải cách hành chính, trước hết kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Lãnh đạo thực hiện tốt các loại hình dân chủ liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
- Chỉ đạo triển khai, quán triệt sâu rộng cải cách hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, xác định quyết tâm chính trị của lãnh đạo chủ chốt ở cấp ủy đảng và chính quyền. 
- Tiếp tục phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính như: Tăng cường lấy ý kiến người dân đối với việc xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ công làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.
Thứ ba, nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính 
Một là, nâng cao hiệu quả cải cách thể chế
- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và sát với thực tiễn tình hình của tỉnh.
- Thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tính minh bạch, khả thi; tăng cường việc lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động của văn bản quy phạm pháp luật, tham vấn ý kiến của tổ chức, cá nhân và các chuyên môn liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; triển khai các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh và của cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung của Chỉ số PAR INDEX, PCI nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; về trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
- Kiểm soát chặt chẽ việc công bố, thực hiện thủ tục hành chính. Kiến nghị cắt giảm và thực hiện tốt công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng quy định, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức theo dõi, đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính các cấp đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và đúng theo tiêu chuẩn quy định.
- Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ, trong đó tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại, chi phí xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 468/QĐ-TTg, ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trong cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Lấy kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính là cơ sở xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, giảm tối đa tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn, nhất là đối với lĩnh vực phát sinh nhiều thủ tục hành chính như: đất đai, đầu tư, xây dựng… Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp bằng văn bản đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn do lỗi của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Tích cực vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt để phổ cập, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử rộng rãi đến tất cả người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị và xử lý các vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp về các quy định thủ tục hành chính, tránh gây bức xúc, tạo dự luận không tốt trong nhân dân về thủ tục hành chính. 
- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 15/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu, đòi hỏi các khoản chi phí không chính thức từ doanh nghiệp; tăng cường quản lý, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa các dự án vào hoạt động sản xuất, đóng góp nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch theo quy định và bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó thực hiện tốt việc công khai các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, đô thị; danh mục dự án thu hồi đất…, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, thuận lợi, dễ dàng và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch.
- Đẩy mạnh các giải pháp phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và cung ứng dịch vụ công, thông qua việc khảo sát lấy ý kiến, góp ý và sự hài lòng của người dân về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục triệt để sự trùng lặp, chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính.
- Rà soát cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch và theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, ngày 10/12/2020 của Chính phủ.
- Đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa cấp tỉnh và cấp huyện, bảo đảm thống nhất, đồng thời đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng cấp, từng ngành. Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, đoàn thể và cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền và phân cấp quản lý.
- Nghiên cứu sáp nhập, mở rộng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương.
- Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, ngày 07/10/2020 của Chính phủ, trong đó trọng tâm là lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; nghiên cứu chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần.
Bốn là, nâng cao hiệu quả cải cách chế độ công vụ
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, uy tín, tính chuyên nghiệp cao, tận tâm phục vụ nhân dân nhằm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm và năng động.
- Ban hành các quy định về tiêu chuẩn về chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan đảng, đoàn thể và cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Trung ương.
- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức quản lý nhà nước cho công chức, viên chức đảm bảo theo tiêu chuẩn, chức danh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra về công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Thực hiện tốt cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ, không uy tín với nhân dân. 
- Tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ đối với các lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp như: đất đai, cấp giấy phép đầu tư, kinh doanh, xây dựng…, phát huy vai trò giám sát, phản ánh thông tin của người dân và doanh nghiệp, qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các hành vi gây phiền hà, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
- Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bảo đảm giảm dần số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện khoán kinh phí theo quy định của Trung ương.
Năm là, thực hiện tốt cải cách tài chính công
- Thực hiện tốt phân cấp ngân sách nhà nước, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách và người đứng đầu. Tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích và thúc đẩy tính năng động, sáng tạo của các cấp chính quyền.
- Đẩy mạnh thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; triển khai xã hội hóa một số dịch vụ công theo chủ trương của Trung ương trên các lĩnh vực giáo dục, y tế... 
- Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và không hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.
Sáu là, đẩy nhanh tiến trình xây dựng, vận hành Chính quyền điện tử, Chính quyền số
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đảm bảo nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính. Đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số. 
- Tổ chức vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh; quan tâm đầu tư, nâng cấp các chức năng, tiện ích mới của Cổng dịch vụ công nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thông tin, giải quyết hồ sơ trực tuyến.
- Xây dựng và phát triển đô thị thông minh, trong đó chú trọng phát triển các dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của tỉnh như: đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, giáo dục đào tạo, du lịch...
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại cơ quan, đơn vị, đồng thời xác định và xem đây là mục tiêu và nhiệm vụ mang tính đột phá nhằm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh trong thời gian tới.  
- Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo điều kiện hoạt động trong môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các cuộc họp, hội nghị, mở rộng đường truyền đến các cơ quan, đơn vị, sở, ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
- Tăng cường công tác tập huấn nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử; gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế thống kê, theo dõi và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị.
Thứ tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân. Tạo động lực cải cách bên trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều biện pháp, như: Đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ; quan tâm đến lợi ích của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng chính sách lương, thưởng thỏa đáng; đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả công việc; cơ chế, chính sách khuyến khích về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và tạo cơ hội thăng tiến, phát triển cho những cá nhân có trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính và vì lợi ích chung (theo Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị).
Thứ năm, đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; chỉ số năng lực cạnh tranh; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức
- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính chi phí doanh nghiệp, người dân. Nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh. Công khai toàn bộ các quy định chính sách; chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện quy định chính sách trên các kênh thông tin, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận dễ dàng, đồng thời công bố rộng rãi địa chỉ, đường dây nóng, trả lời nhanh các phản ánh, kiến nghị liên quan. 
- Tập trung đẩy mạnh khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, giải quyết thủ tục hành chính với nhà đầu tư và doanh nghiệp để giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh về thời gian và tài chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại tỉnh. Tăng cường công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp.
- Tiếp tục nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm kết nối, chia sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố bám sát mục tiêu của 10 chỉ số thành phần (PCI), khẩn trương chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với từng chỉ tiêu được phân công, rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu và giữa các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, huyện, thành phố để có cơ sở kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của các đơn vị.
- Kiện toàn Tổ công tác về nâng cao chỉ số (PCI) của tỉnh và thành lập Tổ công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất một số đơn vị, nhất là các đơn vị chủ trì các chỉ số có trọng số cao mà chưa cải thiện.
- Định kỳ hàng tháng đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì trực tiếp các chỉ số thành phần và các đơn vị được phụ trách các chỉ tiêu có báo cáo cụ thể kết quả đã thực hiện./.

Tin và ảnh: Thanh Bình - CCHC