TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

(10:47 | 29/12/2021)

Năm 2021 tỉnh tiến hành kiểm tra trực tiếp 7 cơ quan đơn vị gồm 4 sở và 03 UBND huyện.

 


(Kiểm tra CCHC tại UBND huyện Tân Hiệp)


Qua kiểm tra nhận thấy, Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện đã quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC theo chức năng của cơ quan, đơn vị. Đồng thời đã ban hành kế hoạch thực hiện CCHC năm 2021 đúng thời gian và cơ bản thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch đề ra, ban hành khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC nhất là Kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, thi đua chuyên đề CCHC. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị đã ổn định và đi vào nề nếp. Các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả trong quản lý, giảm thời gian và chi phí nhất là các phần mềm ứng dụng CNTT dùng chung được triển khai sử dụng hiệu quả. Đến thời điểm kiểm tra, hầu hết các nhiệm vụ CCHC năm 2021 đã được triển khai đạt trên 70% đảm bảo nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra. 

 


(Kiểm tra CCHC tại Sở Giao thông vận tải)


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Việc ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh còn chậm; chưa quan tâm đúng mức việc theo dõi, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC ở ngành và địa phương mình; chưa có sự đổi mới, đột phá trong thực hiện CCHC; thực hiện chưa tốt chế độ báo cáo định kỳ CCHC; công tác tuyên truyền về CCHC có mặt còn hạn chế. Trong giải quyết TTHC vẫn còn có hồ sơ trễ hẹn nhưng chưa thực hiện tốt xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng văn bản; chưa quan tâm thực hiện tốt việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC và lập danh mục TTHC để trình cấp có thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định. Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm kiện toàn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh. Một số đơn vị chưa thực hiện việc chi trả phụ cấp cho công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh. Chưa thực hiện tốt việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp./.

Tin và ảnh: Mỹ Xuyên - CCHC