TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Một số kết quả đạt được trong cải cách hành chính quý III năm 2021 của tỉnh Kiên Giang

(15:37 | 30/09/2021)

Công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III năm 2021 của tỉnh Kiên Giang cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Theo đó, tỉnh đã hoàn thành 27/31 nhiệm vụ, đạt 87,09% so với kế hoạch. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 nhưng tỉnh đã triển khai thực hiện tương đối đồng đều các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra. Trong đó phải kể đến những kết quả đạt được trong lĩnh vực chỉ đạo điều hành, cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử.


Trong chỉ đạo điều hành, tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao các Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Cải cách hành chính (PAR INDEX); Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) và Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải thiện và nâng cao các Chỉ số: PCI, PAR INDEX, PAPI và SIPAS. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.


Thực hiện rà soát và công bố thủ tục hành chính kịp thời. Tổng số TTHC đang có hiệu lực: 1.928 thủ tục. Trong đó, cấp tỉnh 1.545 thủ tục, cấp huyện 229 thủ tục, cấp xã 154 thủ tục, cung cấp dịch vụ công mức độ 3 là 232 thủ tục, đạt 46% (số hồ sơ có phát sinh), mức độ 4 là 1.149 thủ tục, đạt 65% (số hồ sơ có phát sinh). Trong quý III, việc giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổng số hồ sơ tiếp nhận của các sở, ngành là 35.107 hồ sơ, đã giải quyết 33.042 hồ sơ (đúng hẹn 32.195 hồ sơ, đạt 97,44 %, trễ hẹn 847 hồ sơ, chiếm 2,56%, chủ yếu lĩnh vực đất đai, tư pháp; lao động, thương binh và xã hội...). Kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn của UBND cấp huyện đạt tỷ lệ 98%; UBND cấp xã đạt tỷ lệ 100%.


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh còn những hạn chế như: sự chuyển biến trong tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh và cấp huyện chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền về xây dựng Chính quyền điện tử có mặt còn hạn chế. Do ảnh hưởng của dịch bện Covid-19 nên một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính chưa triển khai tổ chức thực hiện được, một số thủ tục hành chính phải dừng việc tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả các cấp; việc khai thác sử dụng các phần mềm ứng dụng dùng chung và thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp và chưa đảm bảo điều kiện để kết nối liên thông ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, do đó ảnh hưởng đến nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân./.

Tin: Mỹ Xuyên - CCHC