TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Một số kết quả đạt được trong cải cách hành chính 06 tháng đầu năm của tỉnh Kiên Giang

(14:22 | 29/06/2021)

Công tác cải cách hành chính (CCHC) 06 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Kiên Giang cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Theo đó, tỉnh đã giao 31 nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan và đã hoàn thành 24 nhiệm vụ, đạt 77,41% so với kế hoạch. Trong 06 nhiệm vụ cải cách hành chính, tỉnh đã triển khai thực hiện tương đối đồng đều. Trong đó phải kể đến những kết quả đạt được trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tổng số TTHC hiện nay trên địa bàn tỉnh2.019 thủ tục. Trong đó, tỉnh 1.615 thủ tục, huyện 261 thủ tục, xã 143 thủ tục; tổng số hồ sơ tiếp nhận của các sở, ngành là 123.830 hồ sơ, đã giải quyết 118.211 hồ sơ (đúng hẹn 116.421 hồ sơ, đạt 98,48%, trễ hẹn 1.790 hồ sơ, chiếm 1,52%, chủ yếu lĩnh vực đất đai, lý lịch tư pháp, lao động thương binh xã hội...). Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 186/KH-UBND ngày 24/12/2020 về Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2021 nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP), từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa tỉnh và quốc gia, giữa các sở, ngành và địa phương trong tỉnh. Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đã tiếp nhận 111.375 hồ sơ trên hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 80%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh còn những hạn chế như: một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, địa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 còn chậm. Công tác tuyên truyền về Chính quyền điện tử thiếu chiều sâu, hình thức chưa đa dạng, phong phú… dẫn đến nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp về ý nghĩa của xây dựng chính quyền điện tử không đầy đủ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực như đất đai, lý lịch tư pháp, lao động, thương binh và xã hội chiếm 1,52% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính chưa triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch do phải thực hiện giản cách xã hội, tránh tụ tập đông người.

Trong 06 tháng cuối năm tỉnh tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch đầu năm. Bên cạnh đó không ngừng phát huy những kết quả đạt được để tìm ra những cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh./.

Tin: Mỹ Xuyên - CCHC