TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2020

(10:39 | 02/12/2020)

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 02/11/2020, Sở Nội vụ đã tham mưu Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh tiến hành kiểm tra trực tiếp 11 đơn vị gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện: An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương, thành phố Rạch Giá và Hà Tiên và 10 xã, phường, thị trấn thuộc 05 UBND cấp huyện nêu trên. Nội dung kiểm tra gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.


Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ CCHC đã được triển khai đảm bảo nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Việc rà soát, đánh giá TTHC, cập nhật, công khai TTHC được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên; kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đúng hẹn đạt tỷ lệ khá cao, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thực hiện việc công khai niêm yết địa chỉ tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC; việc tổ chức lấy phiếu thăm dò về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về giải quyết TTHC, đạt kết quả hài lòng cao, Đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí phù hợp vị trí việc làm; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc hành chính, giảm thời gian và chi phí. 

 


Đoàn làm việc với UBND huyện An Biên


Bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra còn những tồn tại, hạn chế. Trong chỉ đạo điều hành, các cơ quan, đơn vị ban hành được nhiều kế hoạch chỉ đạo thực hiện CCHC tuy nhiên việc theo dõi, tổ chức thực hiện các kế hoạch chưa được quan tâm đúng mức nhất là ở các đơn vị trực thuộc; cấp xã, phường; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong thực hiện công tác CCHC; công tác tuyên truyền về CCHC có mặt còn hạn chế, chưa có được cách làm mới mang tính chất đột phá và gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Việc vận hành hệ thống một cửa điện tử (nhất là cấp xã) có nơi còn hạn chế; chưa cập nhật thường xuyên việc giải quyết TTHC vào phần mềm một cửa điện tử, từ đó phát sinh hồ sơ trễ hẹn; một số đơn vị, địa phương chưa chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính dẫn đến bị xử lý kỷ luật; chưa cập nhật kịp thời các TTHC mới ban hành được UBND tỉnh công bố để niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên Trang Thông tin điện tử; chưa thực hiện việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị chưa cập nhật thường xuyên các thông tin, đặc biệt là những thông tin liên quan đến chế độ chính sách và những vấn đề về đầu tư phát triển được nhiều người dân quan tâm. Trong giải quyết TTHC vẫn còn có hồ sơ trễ hẹn nhưng chưa thực hiện tốt xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng văn bản. Ở cấp xã, nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc TTHC liên thông (3 trong 1) về đăng ký khai sinh và (3 trong 1) về đăng ký khai tử; trong lưu trữ hồ sơ TTHC còn thừa, thiếu thành phần hồ sơ. Chưa cập nhật kịp thời TTHC mới ban hành vào quy trình giải quyết công việc. 

 


Đoàn làm việc với Sở Tài chính


Kiểm tra cải cách hành chính là nhiệm vụ hằng năm nhằm đánh giá đúng thực chất mức độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị và địa phương; kịp thời phát hiện những mặt chưa làm được, hạn chế, thiếu sót để khắc phục, đồng thời phát huy ưu điểm, những mặt làm được, những mô hình, cách làm tốt để nhân rộng./.

Tin và ảnh: Mỹ Xuyên - CCHC