TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:16 | 09/09/2020)

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta đang tiếp cận và thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó việc cung cấp các Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) được xem là khâu then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. 


Việc sử dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4 mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, tổ chức. Thông qua việc triển khai DVCTT mức độ 3 và mức độ 4, người dân, tổ chức có thể giao tiếp với cơ quan nhà nước 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, tại bất cứ đâu có kết nối internet; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Qua đó, giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ; giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại của người dân, tổ chức; giảm sự trì trệ, quan liêu của một bộ phận công chức nhà nước; tránh nạn tham nhũng, cửa quyền; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cũng như Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.


Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành việc triển khai Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh cho 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Cổng được kết nối với tất cả các phần mềm Một cửa điện tử tại các sở, ban, ngành và địa phương, cung cấp 369 Dịch vụ công mức độ 3 và 257 Dịch vụ công mức độ 4. Cổng TTĐT tỉnh được liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo cho việc công khai thông tin về thủ tục hành chính (TTHC), quá trình xử lý và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC các cơ quan nhà nước trên toàn tỉnh. Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng số lượng hồ sơ, thủ tục được giải quyết qua  DVCTT mức độ 3, 4 của công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra. Theo thống kê tính đến ngày 20/7/2020, chỉ có 3.618 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến (mức độ 3, 4) trong tổng số 97.130 hồ sơ được tiếp nhận tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (chiếm tỉ lệ 3,7%). Riêng năm 2019 tỉ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ là 25/733 TTHC (Dưới 50% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ); tỉ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 là 3269/19.748 hồ sơ (Dưới 20% số hồ sơ TTHC). Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 là 28%. Đây là một trong những tiêu chí bị mất điểm, ảnh hưởng đến Chỉ số Cải cách hành chính của các tỉnh thành nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng.


Tuy nhiên việc ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT. Một số cán bộ, công chức, viên chức chậm thay đổi thói quen làm việc, ngại thao tác trên môi trường điện tử. Chưa khai thác tốt các phần mềm CNTT dùng chung của tỉnh trong công việc (Một cửa điện tử, Thư điện tử công vụ...). Đầu tư phát triển CNTT chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính. Nhân sự chuyên môn nghiệp vụ về CNTT còn thiếu, công tác triển khai ứng dụng CNTT còn khó khăn. 


Để đẩy mạnh việc thực hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, CCVC, người dân và doanh nghiệp nhằm thay đổi thói quen, hành vi trong việc khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, tích cực hướng dẫn hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổ chức các lớp đào tạo, tập huận, bồi dưỡng cho CB, CCVC về chính quyền điện tử và chính phủ điện tử; tăng cường công tác kiểm tra các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4. Thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng, từ đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý không thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến ở ngành và địa phương mình; tiếp tục rà soát đưa vào thực hiện và công bố các danh mục DVCTT ở ngành và địa phương. Chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của ở ngành và địa phương theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ./.
 

Tin: Mỹ Xuyên - CCHC