TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Kiên Giang

(16:03 | 25/05/2020)

Ngày 19/5/2020, Chính phủ tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019.


Theo đó, tỉnh Kiên Giang được xếp theo thứ hạng 54/63 tỉnh, thành cả nước (giảm 09 hạng so với năm 2018) và vị trí thứ 10/13 tỉnh Đông bằng sông Cửu Long (hạng 48 năm 2012, hạng 33 năm 2013, hạng 26 năm 2014, hạng 50 năm 2015, hạng 46 năm 2016, hạng 47 năm 2017, hạng 45 năm 2018).
 

Bà Lệ Thị Minh Phụng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa)
chủ trì buổi công bố Chỉ số PAR INDEX năm 2019 do Chính phủ tổ chức trực tuyến

 

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC năm 2019 gồm 8 lĩnh vực, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần; Hiện đại hoá hành chính: 5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần và tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: 6 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần. 


Kết quả, điểm đánh giá tỉnh đạt 50,91/62,5 điểm (tỉnh tự đánh giá, chấm điểm 57,91/62,5 điểm) so với năm 2018 đạt 45,14/64,5 điểm (tỉnh tự đánh giá, chấm điểm 55,6/64,5 điểm), xếp vị trí thứ 27/63 tỉnh, thành trong cả nước. Xếp vị trí thứ 5/13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; Chỉ số SIPAS là Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 7,82/10 điểm xếp vị trí thứ 50/63 tỉnh, thành trong cả nước và xếp vị trí thứ 13/13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; tác động đến phát triển KT-XH tại tỉnh đạt 3/6 điểm, xếp vị trí thứ 51/63 tỉnh, thành cả nước. Xếp vị trí thứ 12/13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng số điểm đạt được là 79,91/100 điểm, tăng 4,11 điểm so năm 2018; xếp hạng thứ 54/63 tỉnh, thành phố, giảm 09 bậc so với năm 2018. Xếp vị trí thứ 10/13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể:


Công tác chỉ đạo, điều hành, đạt 06/8,5 điểm xếp vị trí thứ 55/63 tỉnh, thành trong cả nước, giảm 10 bậc so năm 2018. Xếp vị trí thứ 13/13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giảm 05 bậc so với năm 2018; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh, đạt 8,7/10 điểm, xếp ở vị thứ 33/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 13 bậc so năm 2018. Xếp vị trí thứ 06/13 tỉnh, thành Đồng bằng song Cửu Long, tăng 05 bậc so với năm 2018; Cải cách thủ tục hành chính, đạt 12,7/14 điểm, xếp vị trí thứ 30/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 08 bậc so năm 2018. Xếp vị trí thứ 1/13 tỉnh, thành Đồng bằng song Cửu Long, tăng 07 bậc so với năm 2018; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đạt 9,02/12 điểm, xếp ở vị thứ 32/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 05 bậc so năm 2018. Xếp vị trí thứ 7/13 tỉnh, thành Đồng bằng song Cửu Long, bằng với năm 2018; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt 11,5/14 điểm, xếp ở vị trí thứ 32/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 15 bậc so năm 2018. Xếp vị trí thứ 7/13 tỉnh, thành Đồng bằng song Cửu Long, tăng 03 bậc so với năm 2018; Cải cách tài chính công, đạt 9,35/12,5 điểm, xếp ở vị trí thứ 33/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 16 bậc so năm 2018. Xếp vị trí thứ 6/13 tỉnh, thành Đồng bằng song Cửu Long, tăng 04 bậc so với năm 2018; Hiện đại hóa hành chính, đạt 11,055/13 điểm, xếp ở vị trí thứ 14/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 11 bậc so năm 2018. Xếp vị trí thứ 4/13 tỉnh, thành Đồng bằng song Cửu Long, tăng 02 bậc so với năm 2018; Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt 10,82/16 điểm, xếp ở vị trí thứ 56/63 tỉnh, thành trong cả nước, so với năm 2018 giảm 10 bậc. Xếp vị trí thứ 12/13 tỉnh, thành Đồng bằng song Cửu Long, bằng với năm 2018, trong đó, kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS): Đạt 7,82/10 điểm, xếp ở vị trí thứ 57/63 tỉnh, thành trong cả nước, so với năm 2018 giảm 19 bậc. Xếp vị trí thứ 12/13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, so với năm 2018 giảm 03 bậc; tác động của CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Đạt 3/6 điểm, xếp vị trí 51/63 tỉnh thành cả nước, giảm 45 bậc so với năm 2018. Xếp vị trí thứ 12/13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, giảm 11 bậc so với năm 2018.
 


Toàn cảnh buổi trực tuyến công bố Chỉ số PAR INDEX năm 2019


Nhìn chung, một số lĩnh vực trong năm 2019 đã có sự cải thiện về điểm số và thứ hạng như: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh tăng 13 bậc so năm 2018, đối với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng 05 bậc so với năm 2018; Cải cách thủ tục hành chính tăng 08 bậc so năm 2018, đối với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng 07 bậc so với năm 2018; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính tăng 05 bậc so năm 2018, đối với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bằng năm 2018; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tăng 15 bậc so năm 2018, đối với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng 03 bậc so với năm 2018; Cải cách tài chính công tăng 16 bậc so năm 2018, đối với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng 04 bậc so với năm 2018; Hiện đại hóa hành chính tăng 11 bậc so năm 2018, đối với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng 02 bậc so với năm 2018.


Tuy nhiên, sáu lĩnh vực có cải thiện rất cao về điểm số cũng như thứ hạng, nhưng lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành trong CCHC của tỉnh giảm 10 bậc (cả nước) và giảm 05 bậc (13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long) so năm 2018;  khảo sát đối tượng là lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện tại tỉnh so với năm 2018 tăng được 05, nhưng tăng không đáng kể và so 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long thì bằng với năm 2018; Chỉ số SIPAS giảm 19 bậc (cả nước) và giảm 03 bậc (13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long) so với năm 2018 do 05 Chỉ số thành phần đều giảm; tác động của CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giảm 45 bậc (cả nước) và giảm 11 bậc (13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long) so với năm 2018./.
 

Bài và ảnh: Thanh Bình - CCHC