TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh

(09:12 | 26/12/2019)

Thực hiện theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính.

Theo đó, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 22/10/2019, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 11 đơn vị gồm các Sở, ngành: Ngoại vụ, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện: An Minh, U Minh Thượng, Giang Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và 09 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện trên.

Đoàn Kiểm tra do ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn cùng tham gia có các thành viên đoàn là công chức các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của các sở, ban ngành  và văn phòng UBND huyện, xã; đồng thời kiểm tra thực tế các nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành; lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính…  

Qua kiểm tra, nhìn chung, công tác CCHC năm 2019 đã được các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả khá tốt theo các nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch CCHC của UBND tỉnh. Mức độ thực hiện khá đồng đều ở 6 nhiệm vụ. Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC. Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ CCHC đã được triển khai đảm bảo nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác cải cách thể chế được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, chất lượng tham mưu, ban hành văn bản từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của ngành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, không có văn bản ban hành trái quy định của pháp luật. Tất cả các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt việc niêm yết thủ tục hành chính công khai đúng quy định. Tổ chức, bộ máy các sở, ngành tỉnh, phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện được sắp xếp, kiện toàn lại theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định theo chức năng nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện hiện nay, chưa phát hiện sự chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót lĩnh vực quản lý. Ủy ban nhân dân cấp xã đa phần bố trí cán bộ, công chức đủ số lượng, đúng chức danh quy định theo từng loại xã. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị đã ổn định và đi vào nề nếp. Các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt việc áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân, nâng cao hiệu quả trong quản lý, giảm thời gian và chi phí nhất là các phần mềm ứng dụng CNTT dùng chung được triển khai sử dụng hiệu quả, trong đó có Phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra còn những tồn tại, hạn chế như sau: Hầu hết các cơ quan, địa phương được kiểm tra trực tiếp chưa ban hành kịp thời các văn bản thực hiện công tác CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh như: Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 13/9/2019 cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số Quản trị và Hành chính công năm 2019 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/7/2019 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; kế hoạch thực hiện văn hóa công sở. Sự phối hợp trong nội bộ để thực hiện nhiệm vụ CCHC theo Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được chặt chẽ. Tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao còn thấp. Công tác tuyên truyền về CCHC chưa đa dạng, ít được chú trọng gắn với công tác chuyên môn.  Chưa có đề xuất sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh nói chung và của cơ quan, địa phương nói chung. Một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và quy trình để áp dụng thực hiện, chưa cập nhật kịp thời các TTHC mới ban hành được UBND tỉnh công bố để niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử./.

Tú-CCHC&TCPCP