TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác Cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Kiên Giang

(08:24 | 26/12/2019)

Công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều biện pháp như tổ chức ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng lên các Chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI cấp tỉnh. Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính CCHC tại 09 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 05 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 09 đơn vị cấp xã đạt trên 30% số đơn vị thuộc và trực thuộc, đạt 100% kế hoạch.

Qua kiểm tra giúp các cơ quan, đơn vị nâng lên ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh. Thực hiện tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên Báo Kiên Giang mỗi tháng 2 kỳ, từ đầu năm đến nay đã thực hiện 33 kỳ với 33 tin, bài; trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang chuyên mục CCHC mỗi tháng 01 kỳ/15 phút, chương trình “Gặp gỡ đối thoại” mỗi năm 02 kỳ; chuyên mục “Cái lý, cái tình” bằng hình thức sân khấu hóa 21 kỳ/năm. Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đăng tải được 231 tin, bài tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, trong năm đã tổ chức 02 lớp tập huấn CCHC cho cán bộ đoàn của 15 huyện, thành phố hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm của đoàn thanh niên với CCHC địa phương; ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Tỉnh đã ban hành 42 văn QPPL, kiểm tra liên ngành công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật các lĩnh vực trọng tâm năm 2019 tại 08 đơn vị. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, từ đầu năm đến nay đã ban hành 23 quyết định công bố TTHC, với tổng số 854 TTHC, trong đó TTHC mới ban hành 285; TTHC sửa đổi, bổ sung, 217, TTHC bãi bỏ 352. Đã tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC với 14 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, qua đó đã phân loại và xử lý đúng theo quy định, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số TTHC hiện nay trên địa bàn tỉnh là 1.991 TTHC (trong đó, cấp tỉnh 1.621 TTHC, cấp huyện 249 TTHC, cấp xã 121 TTHC); số TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là 1.579 TTHC. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong 09 tháng đầu năm (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến) 639.677 hồ sơ.  Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): Số hồ sơ đã giải quyết 621.448 hồ sơ (trong đó: Số hồ sơ giải quyết đúng hạn 618.369 hồ sơ, đạt 99,50%; số hồ sơ giải quyết quá hạn 3.079 hồ sơ, chiếm 0,49%); số hồ sơ đang giải quyết 17.385 hồ sơ. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm. Thực hiện tốt quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn tỉnh. Hiện đại hóa hành chính có nhiều bước tiến. 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến với 1.446 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2, 409 mức độ 3 và 310 mức độ 4. Thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản đến tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã (21 đơn vị sở, ban, ngành cấp tỉnh, 15 đơn vị cấp huyện, 145 đơn vị cấp xã và 327 phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện). Tính đến hết tháng 11/2019 đã có 1.464.185 lượt văn bản điện tử được triển khai thực hiện gửi, nhận trên môi trường mạng. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 371 chữ ký số được cấp cho các cơ quan nhà nước, trong đó 62 chữ ký số tập thể được cấp cho cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 15 chữ ký số tập thể cấp cho UBND cấp huyện; 95 chữ ký số tập thể cấp cho UBND cấp xã. 100% lãnh đạo các cơ quan nhà nước cấp tỉnh được cấp chữ ký số cá nhân; 47 chữ ký số cá nhân được cấp cho lãnh đạo UBND cấp huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn hạn chế như: Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đầy đủ; còn một số sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh có mặt chưa toàn diện, chưa cụ thể; triển khai thực hiện cơ chế một cửa điện tử cấp huyện và tại sở, ngành cấp tỉnh chưa đồng bộ; thực hiện cơ chế một cửa liên thông còn hạn chế; niêm yết công khai TTHC nhiều nơi chưa đúng quy định, có nơi chưa cập nhật kịp thời các TTHC mới ban hành và chưa đưa hết các TTHC vào thực hiện theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả./.

Mỹ Xuyên