TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp đến tháng 9/2019

(10:28 | 16/10/2019)

Theo báo cáo của Sở Tư pháp công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2019, sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, kịp thời, đầy đủ về công tác cải cách hành chính và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị chủ động tổ chức, triển khai, thực hiện, theo dõi, kiểm tra công tác cải cách hành chính, với kết quả:

Cải cách thể chế: Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 01 nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tham gia góp ý 29 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương (13 luật, 01 thông tư, 02 nghị quyết và 13 quyết định). Đã thẩm định 33 dự thảo văn bản (18 nghị quyết và 15 quyết định); đã kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực và kết quả tự kiểm tra 18 quyết định do UBND tỉnh ban hành (đúng thẩm theo quy định). Kiểm tra theo thẩm quyền 14 văn bản QPPL của cấp huyện (13 nghị quyết và 01 quyết định), kết quả kiểm tra văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày.  

Ông Hà Văn Chiến (đứng), Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn Kiểm tra CCHC của tỉnh, kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tư pháp.

Cải cách thủ tục hành chính: công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, hộp thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuận. Thực hiện theo cơ chế một cửa 14 lĩnh vực với 139/139 TTHC. Đã tiếp nhận 8.062 hồ sơ (nhận qua bưu chính 3.868 hồ sơ, trực tuyến 163 hồ sơ). Đã giải quyết 7.733 hồ sơ, trong đó: 7.449 hồ sơ trước và đúng hạn; 284 hồ sơ quá hạn; 329 hồ sơ đang giải quyết). Và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 8.062 hồ sơ.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: sáp nhập 02 phòng; giải thể 02 chi nhánh thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và đang tiến hành giải thể Trung tâm đấu giá tài sản; chuyển đổi phòng công chức số 2 thành Văn phòng công chứng,... có 36/40 biên chế hành chính và 30 và biên chế sự nghiệp 30. Trình độ: Thạc sĩ 12, cử nhân 53, trung cấp luật 01. Việc tinh giản biên chế sự nghiệp theo lộ trình đạt 25,8%. Đồng thời, sở ban hành quyết định Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ltừ chức, miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; bổ nhiệm 01 công chức, điều động, bổ nhiệm 02 công chức; đã cử 50 lượt người đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhà nước.

Cải cách tài chính công: Xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ. Có 03/04 đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động và 01 đơn vị nhà nước bảo đảm 100% chi phí hoạt động.

Hiện đại hóa hành chính nhà nước: Trang bị 01 Trang thông tin điện tử của sở và 01 Trang thông tin điện tử của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; các văn bản đi, đến đều thông qua môi trường mạng, 100% công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ trao đổi công việc; các phần mềm dùng chung được khai thác thường xuyên. Đông thời, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm góp phần giải quyết TTHC nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định, tạo được sự hài lòng trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, với kết quả đạt được vẫn còn hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trễ hạn (chiếm 3,62%) do việc xác minh mất nhiều thời gian./.

Tin và ảnh: Thanh Bình