TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác Cải cách hành chính quý III năm 2019 của tỉnh Kiên Giang

(11:07 | 30/09/2019)

Công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III năm 2019 của tỉnh hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều biện pháp như tổ chức ban hành kế hoạch cải thiện và nâng lên các Chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI cấp tỉnh. Kế hoạch có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc hợp đồng với báo, đài thực hiện các chuyên mục CCHC định kỳ, trong quý đã tổ chức 02 lớp tập huấn CCHC cho cán bộ đoàn của 15 huyện, thành phố hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm của đoàn thanh niên với CCHC địa phương; ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Tỉnh đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong quý đã ban hành 04 quyết định công bố TTHC với tổng số 162 TTHC. Tiếp nhận và xử lý 2 ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy trình TTHC đồng thời đã chuyển cơ quan chức năng xử lý. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2019 với 1.599 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, tính đến nay Trung tâm đã tiếp nhận 7.267 hồ sơ, trong đó nhận trực tiếp 6.063 hồ sơ, nhận trực tuyến 660 hồ sơ và qua dịch vụ bưu chính công ích 544 hồ sơ. Đã giải quyết và trả kết quả 5.516 hồ sơ, trong đó trả trực tiếp 4.787 hồ sơ (đúng và trước hẹn 4.776, trễ hẹn 11 hồ sơ), trả trực tuyến 334 hồ sơ và qua dịch vụ bưu chính công ích là 395 hồ sơ còn lại 1751 hồ sơ chưa đến hạn giải quyết. Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ CCHC được nâng lên. Đã có hơn 1,2 triệu lượt trao đổi văn bản quy hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được mở rộng đến 25 UBND cấp xã thuộc 4 huyện Kiên Hải, An Minh, Giang Thành, Vĩnh Thuận. Đặc biệt từ khi Trung tâm Phục vụ hành chính công vận hành, tỉnh đã chủ trương chuyển giao camera quan sát tại các sở, ban ngành lắp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường thị trấn có cơ sở vật chất hiện đại trên địa bàn tỉnh. Hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến được hoàn thiện và triển khai đồng bộ theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Có 1.506 hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 và 2.574 hồ sơ trực tuyến mức độ 4. Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chọn đơn vị tư vấn hướng dẫn 55 cơ quan hành chính chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và xây dựng Đề án ISO điện tử vào hoạt động các cơ quan hành chính của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh còn những hạn chế như: việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII còn bất cập, tiến độ triển khai còn chậm. Việc đẩy mạnh cải cách TTHC, niêm yết công khai TTHC nhất là việc cập nhật, bổ sung TTHC có nơi chưa đạt yêu cầu./.

Mỹ Xuyên