Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Cải thiện và nâng cao các Chỉ số PCI, Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số PAPI

(14:03 | 23/09/2019)

Ngày 13/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 13/9/2019 cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số Quản trị và Hành chính công năm 2019 và những năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cải thiện Chỉ số PAR INDEX. Là đầu mối chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số những chỉ tiêu cơ sở của Chỉ số cạnh tranh bình đẳng trong Bộ Chỉ số PCI, Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở của Bộ Chỉ số PAPI. Đồng thời Kế hoạch cũng nêu ra từng nhiệm vụ cụ thể các các sở, ban, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ để cải thiện và nâng cao các chỉ số. Trên cơ sở đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức, quán triệt các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ giải pháp, công việc để tập trung chỉ đạo đạt kết quả./.

(Chi tiết xem tại Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh)

Mỹ Xuyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   138_KH-UBND.signed.pdf