Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(18:49 | 16/08/2019)

Ngày 25/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Chỉ thị quy định rõ trách nhiệm của Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nêu cao trách nhiệm trong rà soát, đánh giá các nội dung, nhiệm vụ công tác CHCC và nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh các lĩnh vực CCHC; tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan nhà nước các cấp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với CCHC của tỉnh. Thường xuyên rà soát đơn giản hóa, kiểm soát TTHC tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Tỉnh ủy HĐND, UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao./.

(Chi tiết xem tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/7/2019, UBND tỉnh)

Mỹ Xuyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   11_CT-UBND.pdf