TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi nâng ngạch công chức

Xem với cỡ chữAA

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ quyết định ban hành câu hỏi và đáp án thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

(05:30 | 26/01/2021)

Ngày 20/01/2021, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 51/QĐ-BNV về ban hành kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 


Theo đó, đối với các kỳ thi nâng ngạch công chức, bao gồm: Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương. Và đối với các kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bao gồm:  Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I; từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II; từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III và từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV. 


Các nội dung chính của kỳ thi gồm: 


1. Xác định nội dung và cấu trúc các câu hỏi, bộ câu hỏi và đáp án của các môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và môn chuyên môn nghiệp vụ.


2. Xây dựng danh mục tài liệu phục vụ cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án. 


3. Tiến hành xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án trong ngân hàng như sau: 


Một là, số lượng câu hỏi và đáp án các môn thi cần có đối với các kỳ thi nâng ngạch công chức


- Đối với môn kiến thức chung: 


+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp hoặc tương dương tối thiểu: 1000 câu; 


+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 2000 câu;


+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 1000 câu; 


+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 1000 câu.


- Đối với môn ngoại ngữ:


+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;


+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;


+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu;


+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu.


- Môn tin học: Dùng chung cho các ngạch công chức tối thiểu: 500 câu.


- Môn chuyên môn nghiệp vụ:


+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương đương tối thiểu: 200 câu; 


+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tối thiểu: 100 câu;


+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu: 100 câu.


Hai là, số lượng câu hỏi và đáp án các môn thi cần có đối với các kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức


- Môn kiến thức chung:


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối thiểu: 1000 câu; 


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối thiểu: 2000 câu;


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối thiểu: 1000 câu;


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối thiểu: 1000 câu.


- Môn ngoại ngữ:


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối thiểu: 500 câu; 


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối thiểu: 500 câu;


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối thiểu: 500 câu;


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối thiểu: 500 câu. 


- Môn tin học: Dùng chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu: 500 câu.


- Môn chuyên môn nghiệp vụ:


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối thiểu: 200 câu;


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối thiểu: 100 câu;


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối thiểu: 100 câu; 


+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối thiểu: 100 câu.


Và Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Tin: Thanh Bình - CCHC