TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Thi nâng ngạch công chức

Xem với cỡ chữAA

Thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020

(13:37 | 12/05/2020)

Ngày 11/5/2020 Sở Nội vụ có ban hành Công văn 573/SNV-TCCCVC về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020. Theo đó đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký như sau:
1. Về đối tượng và tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi: Thực hiện theo nội dung quy định tại Công văn số 2320/NBV-CCVC ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ.
2. Về hồ sơ dự thi:
- Bản sơ yếu lý lịch (theo Mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;
- Bản nhận xét đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch; 
- Bản sao các quyết định lương để minh chứng có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên và 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch chuyên viên chính;
- Bản sao quyết định minh chứng tham gia Ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, .... đã được cấp thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu;
- Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp được luân chuyển về giữ chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo cấp huyện.
Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng kích thước 250 x 340 x 5 mm.
Biểu mẫu, hồ sơ và văn bản của cấp có thẩm quyền cử công chức, viên chức dự thi chuyên viên chính gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 18/5/2020./.

Tin: Kim Kha - TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 537_SNV-TCCCVC.pdf