Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đào tạo - Bồi dưỡng

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2020-2021

(10:17 | 06/09/2019)

Ngày 04/9/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1042/SNV-TCCCVC về Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2020-2021.

Theo đó, Sở Nội vụ thông tin đến các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, có nhu cầu xúc tiến hồ sơ dự tuyển theo văn bản trên (đúng với chuyên ngành quy hoạch đào tạo năm 2019). Danh sách dự tuyển gửi Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, công chức, viên chức) trước ngày 13/9/2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Chi tiết xem các văn bản đính kèm

Thu Bắc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1042.Chevening.pdf; 5000_VP-VHXH.Chevening.pdf