TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch sau đại học cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

(17:58 | 04/07/2018)

Ngày 03/7/2018, Sở Nội vụ có Công văn số 791/SNV-CCVC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và Danh sách quy hoạch đào tạo sau đại học cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Theo Công văn trên, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và Danh sách quy hoạch đào tạo Sau đại học cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, thuộc phạm vi quản lý của mình, đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:

1. Đào tạo sau đại học

1.1. Điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học

a) Được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về công chức.

b) Không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

c) Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

d) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

đ) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

e) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

1.2. Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

a) Được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

b) Không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

c) Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

d) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

đ) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

1.3. Về quy hoạch đào tạo của các cơ quan, đơn vị năm 2019

a) Ngành Y tế: đề nghị Sở Y tế căn cứ vào quy hoạch đào tạo của ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức ngành y tế giai đoạn 2011 – 2020 và danh sách được Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2018. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoặc thay thế đối tượng trong quy hoạch trên cơ sở không tăng số lượng được phê duyệt. Lập danh sách cụ thể công chức, viên chức dự kiến đào tạo năm 2019, đảm bảo đủ điều kiện đi học sau đại học theo quy định tại Mục 1.1, 1.2 Khoản 1 Công văn này.

b) Ngành Giáo dục: đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Cao đẳng của tỉnh căn cứ vào danh sách quy hoạch đào tạo sau đại học công chức,  viên chức được Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoặc thay thế đối tượng trong quy hoạch. Lập danh sách cụ thể công chức, viên chức dự kiến đào tạo năm 2019, đảm bảo đủ điều kiện đi học sau đại học theo quy định tại Mục 1.1, 1.2 Khoản 1 Công văn này. Trên cơ sở, nếu năm 2018 không đi học được thì bổ sung chỉ tiêu năm 2019, hoặc công chức, viên chức quy hoạch đào tạo năm 2019 không đủ điều kiện đi học, thì cử công chức, viên chức khác thay thế, đảm bảo không tăng số lượng được phê duyệt.

c) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện: Rà soát đối tượng được quy hoạch trong năm 2018 mà chưa đi học, lập danh sách điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế đưa vào kế hoạch đào tạo năm 2019, đảm bảo đủ điều kiện đi học sau đại học theo quy định tại Mục 1.1, 1.2 Khoản 1 Công văn này.

(Kèm theo biểu số 1).

d) Đối với các ngành Quân sự, Biên phòng, Công an: gửi số lượng, chuyên ngành đào tạo về Sở Nội vụ để tổng hợp chung (kèm theo biểu số 2).

Đối với các trường hợp là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo được đưa vào quy hoạch đào tạo sau đại học năm 2019, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi kèm bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch hoặc văn bản chứng minh đã tuyển dụng. Không đưa vào quy hoạch những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo theo quy định.

Các Trường Cao đẳng sau khi gửi danh sách về Sở Nội vụ đồng thời gửi 01 bản về Sở Giáo dục và Đào tạo (để theo dõi chung).

2. Đào tạo đại học, trung cấp

- Đối với ngành Y tế: Đề nghị Sở Y tế căn cứ vào Quy hoạch đào tạo của ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức ngành y tế giai đoạn 2011 – 2020. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoặc thay thế đối tượng trong quy hoạch trên cơ sở không tăng số lượng được phê duyệt, trong đó đào tạo chủ yếu viên chức y tế tuyến xã và các chuyên ngành hiếm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

- Đối với các cơ quan, đơn vị: Căn cứ vào Kế hoạch mở lớp đào tạo năm 2019, Sở Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ có thông báo cụ thể về đối tượng, điều kiện và thời gian đào tạo.

- Đối với các ngành Quân sự, Biên phòng, Công an: Gửi số lượng, chuyên ngành đào tạo, thời gian đào tạo về Sở Nội vụ để tổng hợp chung (kèm theo biểu số 2).

3. Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

- Về mở lớp bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị: Căn cứ vào nhu cầu mở lớp bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng công chức, viên chức đảm bảo về kỹ năng, tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp. Trong đó, xác định nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, dự kiến số lượng, đối tượng, nội dung bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo, kinh phí đào tạo.

- Đối với các ngành Quân sự, Biên phòng, Công an: Đề nghị gửi số lượng, chuyên ngành bồi dưỡng, thời gian bồi dưỡng và dự trù kinh phí gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp chung (kèm theo biểu số 2).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và Danh sách quy hoạch đào tạo sau đại học cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (theo mẫu) về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức và địa chỉ email: nttbac.snv@kiengiang.gov.vn) chậm nhất ngày 24/7/2018./.

(đính kèm Công văn số 791/SNV-CCVC)

Thu Bắc

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 791 xay dung KH 2019.pdf