TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023

(16:12 | 08/11/2023)

Thực hiên Luật Thanh niên; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 02/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2023. Ngày 06/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023, tại Hội trường A Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội nghị đã trực tiếp, tiếp nhận 09 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên, các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên cơ bản tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Kinh tế và khởi nghiệp - lập nghiệp; đào tạo - việc làm; khoa học - công nghệ; môi trường; văn hóa - giáo dục. Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã trao đổi làm rõ những ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như những tâm tư, nguyện vọng, trăn trở của thanh niên trong thời gian qua.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng và Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Nối tiếp các phong trào hành động cách mạng của cả nước, tuổi trẻ Kiên Giang cũng thực hiện đạt hiệu quả các phong trào như “phong trào thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước”, “thanh niên tình nguyện” hay phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh thiếu niên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Mục tiêu tổng quát trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030 là xây dựng thế hệ thanh niên Kiên Giang phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đòi hỏi các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phải không ngừng đổi mới hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, nơi tập hợp, đoàn kết thanh niên; yêu cầu các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tập trung triển khai các nội dung sau:

- Quan tâm, nắm chắc những định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến, hiến kế của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số; vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, đặc biệt chú trọng vai trò nòng cốt của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

- Tổ chức Đoàn, Hội các cấp phải tích cực đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh cần chủ động học tập, nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, xác định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân và có tính khả thi; Ùy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách của nhà nước một cách phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động phát triển kinh tế.

- Đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ thanh niên học nghề; đào tạo nghề phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, khu vực theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng quan tâm công tác hỗ trợ đào tạo nghề ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên hoàn thành các nhiệm vụ, tạo môi trường cho thanh niên cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lưu ý các nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để thanh niên nhận thức sâu sắc, đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Từ đó, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; tích cực, xung kích đi đầu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn; quan tâm vấn đề luân chuyển, trưởng thành cho cán bộ Đoàn các cấp khi hết tuổi.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên địa phương khởi nghiệp, lập nghiệp. Các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hang Chính sách xã hội cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các gói tín dụng ưu đãi với lãi suất hợp lý hỗ trợ các dự án thanh niên khởi nghiệp. Tăng cường tổ chức các diễn đàn, hội thảo chia sẻ về khởi nghiệp để thanh niên có thể tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm khởi nghiệp.

- Nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể để phát triển thanh niên trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện nay.

4. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh hoạt động, tạo các phong trào thiết thực, rèn luyện, xây dựng củng cố tổ chức đoàn - hội, xây dựng thủ lĩnh thanh niên có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết trong công tác, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng cho thanh niên tham gia lao động, học tập, cống hiến cho xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, để xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân đối với thế hệ trẻ (kèm theo Thông báo số 558/TB-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Phụ lục nội dung trả lời, giải đáp kèm theo)./.

Văn Mẻ - XDCQ&CTTN

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 558-TB-UBND.signed.pdf KẾT LUẬN ĐỐI THOẠI THANH NIÊN 2023.pdf; Phu lục tra loi kem theo Thong báo 558.pdf