TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022

(08:32 | 26/12/2022)

Căn cứ Luật Thanh niên; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đối thoại với thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2022. Ngày 15/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022, tại điểm cầu của tỉnh và 14 điểm cầu trực tuyến huyện, thành phố.
Hội nghị đã tiếp nhận 10 ý kiến của thanh niên, tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Lao động việc làm; chuyển đổi số trong khởi nghiệp và tiêu thụ nông sản; chế độ chính sách; đời sống vật chất tinh thần; lập nghiệp, khởi nghiệp. Đã có 9 lãnh đạo các sở, ngành và địa phương, cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp trả lời, giải đáp, chia sẽ tâm tư, trao đổi kinh nghiệm với các thanh niên. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng và Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Nối tiếp các phong trào hành động cách mạng của cả nước, tuổi trẻ Kiên Giang cũng thực hiện đạt hiệu quả các phong trào như “phong trào thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước”, “thanh niên tình nguyện” hay phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh thiếu niên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ. Mục tiêu tổng quát trong chương trình phát triển thanh niên Kiên Giang giai đoạn 2021-2030 là xây dựng thế hệ thanh niên Kiên Giang phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đòi hỏi các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phải không ngừng đổi mới hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, nơi tập hợp, đoàn kết thanh niên; yêu cầu các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tập trung triển khai các nội dung sau:
- Quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống đoàn, hội, xác định rõ những nội dung tuyên truyền trọng tâm và xây dựng chương trình tuyên truyền cụ thể trong năm; bên cạnh đó, tăng cường nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên;
- Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Huy động sự tham gia của các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên;
- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Hội sinh viên Việt Nam tỉnh nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên.
3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên hoàn thành các nhiệm vụ, tạo môi trường cho thanh niên cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lưu ý các nội dung sau:
- Hoàn thiện các chính sách, pháp luật về thanh niên, kịp thời đề xuất sửa đổi các chính sách sao cho phù hợp với tình hình mới, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng trọng dụng tài năng trẻ đặc biệt quan tâm đến các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên, học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, việc làm, tâm lý, văn hóa văn nghệ, liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm cung ứng lực lượng lao động có tay nghề cao và phù hợp nhu cầu xã hội. Quan tâm thực hiện phát huy Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp;
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thanh niên giúp thanh niên nâng cao nhận thức về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên, đặc biệt phát huy trình độ tin học, ngoại ngữ của thanh niên.
4. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh hoạt động, tạo các phong trào thiết thực, rèn luyện, xây dựng củng cố tổ chức đoàn - hội, xây dựng thủ lĩnh thanh niên có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết trong công tác, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng cho thanh niên tham gia lao động, học tập, cống hiến cho xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, để xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân đối với thế hệ trẻ (kèm theo Thông báo số 813/TB-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Phụ lục nội dung trả lời, giải đáp kèm theo)./.

Tin và ảnh: Văn Mẻ - XDCQ&CTTN

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 813-TB-UBND ĐOI THOAI THANH NIEN (1).pdf