TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Văn thư - Lưu trữ

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021

(09:33 | 24/01/2022)

Ngày 19 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 121/SNV-HCTH&VTLT về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021.
Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021 như sau:
1. Nội dung báo cáo
a) Biểu báo cáo
Trên cơ sở 15 biểu báo cáo văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ có ký hiệu từ 0901.N/BNV-VTLT đến 0915.N/BNV-VTLT của Thông tư 03/2018/TT-BNV, Sở Nội vụ đã tổng hợp, xây dựng lại thành 4 biểu như sau:
- Biểu số 01: Báo cáo cơ sở công tác văn thư.
- Biểu số 02: Báo cáo cơ sở công tác lưu trữ.
- Biểu số 03: Báo cáo tổng hợp công tác văn thư.
- Biểu số 04: Báo cáo tổng hợp công tác lưu trữ.
Các biểu báo cáo được phát hành kèm theo Công văn này và đăng tải tại Mục Tin chuyên ngành về văn thư, lưu trữ của website Sở Nội vụ, địa chỉ: https://snv.kiengiang.gov.vn
b) Một số nội dung chi tiết
Quy định về các loại cơ quan (cấp I, II, III, IV, cấp huyện, cấp xã):
- Cơ quan, tổ chức cấp I: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc tại tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.
- Cơ quan, tổ chức cấp II: Cơ quan, tổ chức trực thuộc sở, ban, ngành.
- Cơ quan, tổ chức cấp III: Là các cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp II.
- Cơ quan, tổ chức cấp IV: Là các cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp III.
- Cấp huyện: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại huyện, thành phố.
- Cấp xã: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
2. Phương thức và trách nhiệm báo cáo
- Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh:
+ Cơ quan sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức khác được xác định là cơ quan cấp I (có cơ quan, tổ chức thuộc cấp II, III, IV) triển khai đến cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc báo cáo tại Biểu 1, 2. Sau đó, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo tại Biểu số 3, 4 và gửi về Sở Nội vụ.
+ Cơ quan sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức khác được xác định là cơ quan cấp I (không có cơ quan trực thuộc) thực hiện việc báo cáo tại Biểu số 1, 2 và gửi về Sở Nội vụ.
- Cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã: Phòng Nội vụ triển khai đến cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; các cơ quan, tổ chức trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại huyện, thành phố thực hiện báo cáo tại Biểu 1, 2. Sau đó, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo tại Biểu số 3, 4 và gửi về Sở Nội vụ.
3. Kỳ hạn báo cáo 
Số liệu báo cáo thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.
4. Thời gian và cơ quan nhận báo cáo
Cơ quan, tổ chức gửi báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trước ngày 18 tháng 02 năm 2022 theo địa chỉ: Sở Nội vụ, số 09 Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; đồng thời gửi file Excel về hộp thư: dthang.snv@kiengiang.gov.vn
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021 theo nội dung nêu trên./.
                                                                          
 

Tin: Đinh Hằng - HCTH

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 121.signed.pdf; Mẫu.rar