TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Tổ chức bộ máy, biên chế

Xem với cỡ chữAA

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Rạch Giá

(20:33 | 11/12/2019)

Ngày 21/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Tiên có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ thành phố; công tác cán bộ nữ và quy hoạch bồi dưỡng lực lượng cán bộ nữ của thành phố; giúp Chủ tịch UBND thành phố về việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, các đoàn thể thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời giúp Chủ tịch UBND thành phố đôn đốc các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố trong việc phối hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động vê công tác phụ nữ của thành phố./.

(Nội dung chi tiết tại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ngọc Yến-TCCCVC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 376_QD-UBND-Rach Gia.signed.pdf